Minőségpolitikai Nyilatkozat

A Techno-Víz Kft. Laboratórium ügyvezetőjeként vállalom, hogy a laboratórium minőségirányítási rendszerének bevezetése és működtetése megfelel az MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szabványnak, a NAT szabályozó anyagainak és a vevők elvárásainak. A Techno-Víz Kft. önálló gazdálkodást folytató, független szervezet.

A Techno-Víz Kft. Laboratórium ügyvezetőjeként az akkreditált laboratóriumban folyó tevékenységért teljes felelősséggel tartozom. A laboratórium az MSZ EN ISO /IEC 17025:2005 szabvány előírásainak megfelelő minőségirányítási rendszert működtet, melynek folyamatos működtetéséhez és fejlesztéséhez biztosítom a szükséges személyi és tárgyi feltételeket.

Ennek érdekében, mint a Kft. ügyvezetője, a laboratóriumért felelős műszaki vezetője biztosítom, hogy a laboratórium tevékenységét mindenkor a hatályban lévő rendeletek, utasítások betartásával, az érvényben lévő szabványok, előírások alkalmazásával végzi a szabályozó hatóságok követelményeinek megfelelően. Ehhez garantálom, hogy annak vizsgálatai pártatlanok és objektívek legyenek.

Gondoskodom arról, hogy a laboratórium működéséhez a személyi és anyagi feltételek rendelkezésre álljanak az MSZ EN ISO /IEC 17025:2005 szabványnak való megfeleléshez.

A laboratórium akkreditált működésének célja, hogy a megrendelők által elvárt színvonalon elvégzett mintavétellel és vizsgálatokkal folyamatosan megbízható eredményeket biztosítson. Elengedhetetlennek tartom, hogy ügyfeleink mennyiségi és minőségi igényeit, a kor szelleméhez igazodó elvárásait garantált minőségű szinten elégítsük ki.

Ehhez nélkülözhetetlennek tartom valamennyi munkatársam színvonalas, az európai normáknak is megfelelő munkavégzését.
Garantálom, hogy a laboratóriumban csak elegendő számú szakképzett és megfelelő szakmai gyakorlattal rendelkező személyzet végezhessen munkát. Mindehhez biztosítom az alábbi személyi és anyagi feltételeket:

  • a munka- és egészségvédelmi előírásoknak megfelelő laboratóriumi környezetet
  • a hiteles, megbízható mérési eredményeket adó műszereket
  • a mérő- és segédberendezések megfelelő, rendszeres karbantartását, hitelesítését, fejlesztését
  • a megfelelő minőségű tárgyi és anyagi felszerelést (eszközök, vegyszerek)
  • a vizsgálati eredmények biztonságos dokumentálásához, nyilvántartásához, jegyzőkönyvek készítéséhez az informatikai hátteret
  • a rendszeres, hazai és a laboratóriumok közötti, illetve saját szervezésű összeméréseken való részvételt
  • a laboratórium alkalmazottainak a szakmai továbbképzési lehetőséget mind a szakmai mind a minőségirányítási szakterületen

Biztosítom a laboratóriumnak és személyzetének mentességét minden olyan kereskedelmi, pénzügyi és egyéb nyomástól, amely szakmai ítéletét befolyásolná. A személyzet díjazása nem függ az elvégzett mintavételek, vizsgálatok számától, eredményétől és tevékenysége mentes minden olyan tényezőtől, ami a pártatlan és független műszaki ítéletét befolyásolhatná. Kizárom a laboratóriumon kívüli bármely személynek vagy szervezetnek a vizsgálatok eredményére való befolyását.

Továbbá biztosítom, hogy a laboratórium nem folytat olyan tevékenységet, amely veszélyeztetné a bizalmat ítélete függetlenségében és vizsgálati tevékenysége tisztességében.

Kötelezem a laboratórium valamennyi dolgozóját jelen Minőségirányítási Kézikönyv és a hozzá tartozó dokumentációk tartalmának megismerésére, a minőségpolitikában megfogalmazott elvárások alkalmazására. Biztosítom, hogy mintavételi és vizsgálati tevékenységeink elvégzésének színvonala és irányítási rendszerünk folyamatos fejlesztés alatt álljon a megrendelőink elvárásainak figyelembe vételével, a megrendelői elégedettség növelése érdekében.

Elvárom, hogy a Minőségirányítási Kézikönyv és a kapcsolódó dokumentáció tartalma mindenkor a pillanatnyi állapotot tükrözze, a teszem felelőssé naprakész állapotáért és minden irányítási rendszert érintő változásnak a Nemzeti Akkreditáló Testületnek történő jelentéséért.

A laboratórium által szolgáltatott eredmények hitelességéért, a laboratóriumra vonatkozó irányelvek, szabványok, rendelkezések, a minőségirányítási dokumentációkban leírtak folyamatos betartásáért és betartatásáért a minőségirányítási vezető/laboratóriumvezetők felelnek, akik az irányítási rendszerrel kapcsolatos kérdésekben irányításom alá tartoznak.
Kijelentem, hogy a Techno – Víz Kft. Laboratórium vezetése, mint annak ügyvezetője elkötelezett arra nézve, hogy megvalósítsa és betartsa az akkreditálási eljárásra vonatkozó MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szabványban és a NAT szabályozó anyagaiban foglaltakat.

Szolnok, 2015.03.09. Galsi Tamás
ügyvezető